اولین جلسه تخصصی معلم با اولیای دانش آموزان

اولین جلسه تخصصی معلم با اولیای دانش آموزان

 

 

 

 

از حضور پرمهر همه ی والدین گرامی در اولین جلسه تخصصی معلم با اولیا ی دانش آموزان ، سپاسگزاریم  .

مدیریت دبستان