ثبت نام اینترنتی

ثبت نام اینترنتیتعیین وضعیت تحصیل
  دانش آموز جدیدالورود هستم
  دانش آموز مدرسه هستم
پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
0 40 37
1 40 29
2 40 24
3 20 18
4 20 14
5 20 19
6 21 16
پیگیری ثبت نام