ثبت نام اینترنتی

ثبت نام اینترنتیوضعیت دانش آموز
  دانش آموز مدرسه نیستم
  دانش آموز مدرسه هستم
ظرفیت ها

پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
0 40 18
1 60 4
2 40 4
3 20 14
4 20 3
5 20 15
6 21 14