جلسه تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

جلسه تخصصی اولیا با آموزگار مربوطه

باتوجه به رعایت پروتکل های بهداشتی حضور و خروج براساس جدول زمانبندی ساعتهای یاد شده مورد انتظار است.

بدلیل رعایت فاصله اجتماعی حضور یکی از والدین در جلسه ضروری بوده ضمنا از آوردن دانش آموز خود به جلسه خودداری نمایید.