برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی غذا

برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت روز جهانی غذا