اخبار

ضمن تشکر از اعضاء انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی گذشته و همه عزیزانی که با شرکت در جلسه و حضور خود درعرصه انتخابات و تشکیل انجمن اولیا و مربیان سال جاری مارا یاری نمودند 

امید است که بااستعانت ازالطاف الهی و همکاری اعضاء منتخب موجبات تعلیم و تربیت دانش آموزان را با مشارکت خانواده فراهم آوریم.

با سپاس 

 شیرزاد 

مدیر دبستان غیر دولتی مهرآیین