جلسه آشنایی اولیا با معلمین پایه دوم

جلسه آشنایی اولیا با معلمین پایه دوم

 

 

 

اولیای گرامی ، جلسه آشنایی اولیا با معلمین پایه دوم در روز چهارشنبه 99/7/2 طبق جدول زمانبندی گروه ها برگزار می گردد .

1- تقسیم بندی حضور اولیا براساس تفکیک ساعت حضور بدلیل رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد.

2- باتوجه به رعایت پروتکل های بهداشتی حضور و خروج براساس جدول زمانبندی ساعتهای یاد شده مورد انتظار است.

3- به دلیل رعایت سقف تعداد حاضرین جلسه از تقاضای حضور در خارج از ساعت اختصاصی خود جدا خودداری نمایید.

4- بدلیل رعایت فاصله اجتماعی حضور یکی از والدین در جلسه ضروری بوده ضمنا از آوردن دانش آموز خود به جلسه خودداری نمایید.

5- در روز جلسه جهت امضاء اسناد مالی و بررسی نحوه پرداخت شهریه دانش آموزخودو نیز میزان پرداختی تاکنون به واحد حسابداری مدرسه مراجعه نمایید.