املای قایقی( ایجاد انگیزه ق)

املای قایقی( ایجاد انگیزه ق)