اطلاعیه بسیار مهم در مورد ثبت نام کتاب پایه دوم تا ششم

اطلاعیه بسیار مهم در مورد ثبت نام کتاب پایه دوم تا ششم

باسلام و احترام
والدين گرامي

در راستاي توسعه دولت الكترونيك و به منظور تسهيل دسترسي دانش آموزان به كتاب هاي درسي نظرات نظام مند بر فرآيند توزيع مواد آموزشي ثبت سفارش كتاب هاي درسي سال تحصيلي ١٤٠١-١٤٠٠ دوره هاي تحصيلي آموزشي ابتدايي از طريق سامانه www.irtextbook.ir و www.irtextbook.com ضروري است والدين گرامي میتواننداز تاريخ ١٤٠٠/١/٢٢ لغايت ١٤٠٠/٣/٢٢ نسبت به ثبت سفارش كتاب هاي درسي ١٤٠١-١٤٠٠ فرزندتان در سال تحصيلي جاري در سامانه مذكور اقدام نمایید.