تاثیر نور و گرما بر رشد لوبیا

تاثیر نور و گرما بر رشد لوبیا