ساخت فرفره و مشاهده ی انرژی حرکتی

ساخت فرفره و مشاهده ی انرژی حرکتی